Personuppgiftspolicy

Här kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter på webbplatsen

Denna personuppgiftspolicy innehåller regler och riktlinjer för den behandling av personuppgifter som görs av Saver Bygg AB i egenskap av personuppgiftsansvarig samt personuppgiftsbiträde, oavsett vilken typ av personuppgifter det är fråga om och vems personuppgifter det rör.

Personuppgiftspolicyn gäller för våra hemsidor: www.saverbygg.se och consteel-byggvaror.se

Avsnitt nedan som refererar till online-köp gäller på consteel-byggvaror.se (det finns i nuläget ingen köpfunktion på www.saverbygg.se ). 

1.  Personuppgiftsansvarig

Saver Bygg AB, organisationsnummer 559088-5223, telefonnummer 076-0905250, Mårtensgatan 7,
504 41 Borås, info@saverbygg.se

 

2.   Personuppgiftsombud

Sebastian Borkowski

E-post: 

073-309 85 45

 

3.   Vilka personuppgifter behandlar vi, hur länge och för vilket ändamål?

3.1          Allmänt

Saver Bygg AB (nedan Saver Bygg, oss eller vi) samlar in och behandlar personuppgifter inom de områden och funktioner som listas nedan. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

 

3.2          För att kunna hantera Ditt köp av varor och/eller tjänster på consteel-byggvaror.se

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

Köpeavtalet med dig. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.

Vilka personuppgifter behandlas?

Namn, telefonnummer, adress, e-post, personnummer, ip-adressIP-adress, betalningsinformation, kreditupplysningar, orderinformation.

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?

 • Personuppgifter krävs för att leverera det Du beställt hem till Dig alternativt för att utföra den tjänst Du beställt.
 • Säkerställa att Du är den som Du utger Dig för att vara samt kontrollera Din ålder.
 • Hantera Din betalning.
 • Hantera reklamationsärenden om det skulle vara något problem med den vara eller tjänst Du har köpt.

Lagringsperiod?
Tills dess att köpet har genomförts inklusive leverans och betalning och för en tid om 36 månader därefter, i syfte att kunna hantera eventuella reklamationsärenden.

 

3.3          För att erbjuda Dig ett konto på consteel-byggvaror.se och kunna administrera detta

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

Berättigat intresse (intresseavvägning). Behandlingen sker för att kunna hjälpa Dig med Dina kundtjänstärenden samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer och garantiärenden. 

Vilka personuppgifter behandlas?

Namn, adress, e-post, telefonnummer, lösenord, ordernummer och historik samt inställningar för ditt konto. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?

 • Ge Dig behörighet att logga in och därmed få ett personligt konto i vår webshopwebbshop.
 • Möjliggöra för Dig att följa Din orderhistorik.
 • Möjliggöra för Dig att kunna spara Dina uppgifter för framtida köp.
 • Möjliggöra för Dig att prenumerera på nyhetsbrev.

Lagringsperiod?
Till dess att Du väljer att avsluta kontot eller om Du inte använt det på 12 månader. 

 

3.4          För att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till Dig

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

Berättigat intresse (intresseavvägning) och marknadsföringslagens bestämmelser om samtycke alternativt etablerat kundförhållande). 

Vilka personuppgifter behandlas?

Namn, användarnamn, ålder, bostadsort, e-post, telefonnummer och köphistorik. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?

Vi behandlar personuppgifter för att skicka erbjudanden och marknadsföring via e-post, post och SMS. Vi skickar även personliga erbjudanden och påminnelser om produkter som finns kvar i Din varukorg.

Lagringsperiod?

Till dess att Du meddelar oss att Du inte längre vill ha direktmarknadsföring från oss. Du kan avregistrera Dig från e-post och sms direkt i meddelandet vi skickat till dig.

 

3.5          För att kunna hantera Dina ärenden i vår kundtjänst

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

Berättigat intresse (intresseavvägning) samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer och garantiärenden.

Vilka personuppgifter behandlas?

Namn, e-post, ordernummer och vår korrespondens med Dig vilket kan innehålla t.ex. uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på varan. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?

Personuppgifterna behandlas för att vi ska kunna kommunicera med Dig och besvara Dina frågor via e-post, säkerställa Din identitet samt för att utreda klagomål- och supportärenden. 

Lagringsperiod?

12 månader (efter avslutat ärende).

 

3.6          För att kunna hantera ditt användande av våra olika byggtjänster

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

Fullgörande av tjänsteavtalet. Vi behöver Dina personuppgifter för att kunna erbjuda Dig tjänsten.

Vilka personuppgifter behandlas?

Namn, e-post, adress, telefonnummer och personnummer. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?

 • Mottagande av bokning, om- och avbokning.
 • Utskick av bokningsbekräftelse samt övrig kommunikation kring en bokning av en tjänst.

Lagringsperiod?

10 år (från det att fakturan har betalats).

 

4.   Insamling av statistik

När du besöker vår webbplats kan information samlas in som möjliggör statistiska analyser av surfbeteenden hos våra besökare i grupp. Detta sker främst med hjälp av verktyget Google Analytics som använder cookies som låter oss analysera surfdata. Dessa surfdata anonymiseras när de samlas in så att inget IP-nummer som kan identifiera dig personligen sparas. Med andra ord så kommer vi inte att se någon enskild besökares beteende på hemsidan och inga IP-nummer eller annan personlig data sparas.

Se mer i Googles sekretesspolicy: http://www.google.se/intl/sv/policies/privacy/

 

5.   Mer om användning av Cookies

Läs mer om hur vi använder cookies på webbplatsen:

Klicka här

 

6.   Ytterligare förtydliganden

 

6.1           Rättsliga förpliktelser 

Vid sidan av ovanstående angivna rättsliga grunder för behandling av personuppgifter behandlar Saver Bygg också personuppgifter för att uppfylla ett antal rättsliga förpliktelser som åvilar oss. Dessa rättsliga förpliktelser kräver att vi behandlar personuppgifter. Lagstiftningen styr lagringstiden för dessa uppgifter. Vi behandlar personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar, t.ex. bokföringslagen, lagar inom produktsäkerhet och skattelagstiftning. Observera att detta ej är en uttömmande lista.

 

6.2           Förhindra, förebygga och utreda om brott har begåtts 

Saver Bygg samlar in personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott, t.ex. bedrägeri. Behandlingen görs med Saver Byggs berättigade intresse som rättslig grund. Ändamålet är att förhindra och förebygga missbruk och olovlig användning av våra tjänster.

 

6.3           Kreditupplysning hos Saver Bygg

Vi gör normalt en kreditupplysning på Dig eller ditt företag vid köp i webshopwebbshoppen eller vid beställning av byggtjänster.

 

7.   Nyhetsbrev

Nyhetsbrev skickas till de kunder som har valt att prenumerera på nyhetsbrev i webbshoppen. För kunder som har valt att prenumerera på nyhetsbrevet i Saver Byggs webshopwebbshop skickas ett nyhetsbrev per mail med information och erbjudanden.  Den rättsliga grunden för den behandling som utskick utgör, är Saver Byggs berättigade intresse. Du kan när som helst avanmäla Dig från nyhetsbrev från oss.

 

8.   Överföring och utlämnande av Dina personuppgifter till annan part

 • Leverantörer av posttjänster, speditörer, leverantörer av transporttjänster.
 • Betalningspartners: Väljer Du ett betalningssätt som utförs via tredje part delar vi Dina uppgifter med denne. Det tekniska och juridiska ansvaret ligger hos den leverantör av betaltjänster som vi anlitar.
 • Underentreprenörer.
 • Myndigheter, i förekommande fall t.ex. Polisen eller Skatteverket.

 

9.   Dina rättigheter

Du har bland annat följande rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning:

 • Rätt till tillgång till information rörande behandlingen av Dina personuppgifter.
 • Rätt att korrigera felaktiga personuppgifter.
 • Rätt att få Dina personuppgifter raderade om de inte längre krävs för att uppfylla ändamålet.
 • Rätt att begränsa behandlingen av Dina personuppgifter.
 • Rätt att motsätta Dig behandling av Dina personuppgifter för direkt marknadsföring.
 • Rätt att invända mot behandlingen av Dina personuppgifter och begära begränsad behandling av Dina personuppgifter.

 Det kan finnas associerade villkor och begränsningar rörande dessa rättigheter. 

För att utöva Dina rättigheter eller om Du har frågor om vår behandling av Dina personuppgifter, vänligen kontakta oss. E-post:

 

10.           Automatiserat beslutsfattande

Vi använder oss inte av ett automatiserat beslutsfattande.

 

11.           Personuppgiftsbiträden

 Vi kan komma att dela personuppgifter med andra men endast när det är tillåtet enligt lag. De som personuppgifter delas med kan vara t.ex. myndigheter, företag i Saver Bygg-koncernen, logistikföretag, marknadsföringsbolag eller andra leverantörer. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer som hanterar personuppgifter för vår räkning.

 

12.           Uppdatering och ändring i policyn

Vi kan komma att ändra och uppdatera denna policy.

Vid ingripande förändringar eller om information ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn så kommer vi att informera om detta till de som berörs av ändringarna.

Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen, d.v.s. syftet med, och medlen för behandling av personuppgifter. Det är den personuppgiftsansvarige som ska se till att PuL följs. Rättigheter och skyldigheter enligt PuL är kopplade till den personuppgiftsansvarige.
 Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, självständigt ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt.